UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ

Regulamin Sklepu http://solutionenergystorage.pl/

obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 r.

Serwis http://solutionenergystorage.pl/ dalej jako Sklep, prowadzony jest przez Piotr Kamiński Solution Energy Storage, adres do doręczeń: Poznańska 30/2, 62-035 Kórnik, NIP: 7792084570, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: solutionenergystorage@gmail.com, tel.: +48 601 973 744 (dalej jako „Sklep”).

Słowniczek

biuro obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.solutionenergystorage.pl/kontakt/ ;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);

koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów obejmowanych zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności;

podmiot realizujący płatność – podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

produkt – przedmiot znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Klienta.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, dostarczania Kupującym produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami regulaminu.

§ 2

Rejestracja i logowanie

 1. W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się z ośmiu znaków oraz numer telefonu (dobrowolnie), a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu[AR1] . Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.
 2. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.
 3. W celu wyrejestrowania ze Sklepu należy po zalogowaniu się na konto Klienta postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w zakładce „Moje konto”, „Wyrejestrowanie” albo wysłać wiadomość e-mail na adres solutionenergystorage@gmail.com z adresu podanego przez Klienta w zakładce „Moje konto” z prośbą o wyrejestrowanie za pośrednictwem biura obsługi Klienta.
 4. Rejestracja w Sklepie wymaga zapoznania się z regulaminem, co w procesie rejestracji Klient potwierdza, zaznaczając okienko „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zgadzam się z jego postanowieniami”.
 5. Logowanie do Sklepu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Sklepu oraz hasła, o którym mowa w pkt 1. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Twoje konto”, „Twoje dane”.
 6. Klient proszony jest o zachowanie w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Sklepie oraz podanych danych adresowych umożliwiających dostawę zamówienia do Klienta.

§ 3

Warunki realizacji zamówienia

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny produktów na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 5. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 6. Klient może składać zamówienia na produkty przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 7. W celu złożenia zamówienia na produkty Klient powinien:
  1. 1 zalogować się na konto Klienta w Sklepie;
  1. 2 wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  1. 3 wybrać sposób dostawy i płatności przedmiotu zamówienia;
  1. 4 wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Sklep może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
  1. 5 wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT; Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;
  1. 6 potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
  1. 7 opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie w ciągu siedmiu dni potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Spółkę.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 8.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Spółką dotycząca zakupu produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży produktu przez Spółkę jest miejsce dostawy pod adresem wskazanym przez Konsumenta.
 12. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Spółkę pełnej płatności lub, w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 13. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w ciągu 2 dni roboczych od dokonania zamówienia. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 4

Sposoby płatności

 1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu) lub za pobraniem.
 2. Zapłaty „z góry” można dokonać kartą płatniczą albo w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Spółkę, za pośrednictwem podmiotu realizującego płatności. Lista dostępnych form płatności jest dostępna na stronie https://www.solutionenergystorage.pl/kontakt

§ 5

Dostawa zamówień

 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia.
 3. Na stronie internetowej Sklepu https://www.solutionenergystorage.pl/kontakt/ jest informacja o liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki zawierającej dany produkt.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest kilka produktów o różnych terminach dostawy, nadanie przesyłki nastąpi w czasie określonym dla produktu z najdłuższym terminem dostawy. Czas dostawy zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta[AR1] .
 5. Informacja, o której mowa w pkt 3 i 4, określa maksymalny czas dostarczenia zamówienia liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przesłania przedmiotu zamówienia do Klienta, wedle Jego wyboru, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku braku informacji o terminie nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia, zamówienie realizowane jest w terminie 14 dni roboczych.

§ 6

Zasady reklamacji

 1. Sklep jest zobowiązana do dostarczenia Klientom produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego produktu z umową.
 3. Sklep odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Konsument powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji.
 5. Opis reklamacji z tytułu rękojmi powinien zawierać dane Konsumenta składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe) oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania. Konsument może skorzystać z wzoru opisu reklamacji, który znajduje się w zakładce „Reklamacje i zwroty” i może zostać pobrany i wydrukowany.
 6. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym Konsument może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 7. Reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt i opis reklamacji na formularzu albo w innej formie pisemnej) Konsument powinien odesłać na adres Sklepu.
 8. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres solutionenergystorage@gmail.com, a reklamowany produkt przesłać na adres Sklepu, tj. ul. Poznańska 30/2, 62-035 Kórnik.
 9. Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany w Sklepie adres Konsumenta.
 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Produkty powinny być zwrócone przez Konsumenta w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Klientowi niebędącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia, to znaczy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Spółkę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.
 4. Klient może wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny on-line w zakładce „Reklamacje i zwroty” albo pobrać go i wydrukować oraz przesłać faksem albo pocztą albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 6. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem.
 7. Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie, bez oznak użytkowania, z wszystkimi metkami i w oryginalnym opakowaniu.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 9. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 8 regulaminu.
 10. Postanowienia § 7 regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8

Zwrot należności Klientom

 1. Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. a) zwrotu produktu z zamówienia na skutek wykonania przez Klienta prawa odstąpienia od umowy – Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  1. b) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu;
  1. c) odstąpienia od umowy przez Spółkę w sytuacjach określonych w regulaminie i z mocy prawa.
 2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta), przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sklepu, albo inny, podany przez Klienta, wedle Jego wyboru.

§ 9

Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep.
 2. Sklep przetwarza dane osobowe podane przez Klienta między innymi w celu rejestracji konta w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego, prowadzenia korespondencji z Klientem w celu na przykład udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 3. Klient ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Sklepu; żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji swoich praw Klient może zgłosić się do biura obsługi Klienta lub dokonać zmiany po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 4. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 10

Newsletter

 1. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie biuletynu informacyjnego („newsletter”) poprzez zaznaczenie opcji „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu, w zakładce „Twoje konto”, „Newsletter”.
 2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 1, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację z linkiem aktywacyjnym subskrypcji newslettera.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z newslettera w zakładce „Twoje konto”, „Newsletter” lub za pośrednictwem biura obsługi Klienta.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Spółką zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1. 1 zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
  1. 2 zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem e-mail ih_warszawa@wiih.org.pl.
 5. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. 1 konieczność dostosowania postanowień regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep;
  1. 2 zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep;
  1. 3 wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
  1. 4 zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Sklep;
  1. 5 poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
  1. 6 zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie;
  1. 7 potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
 7. Zmieniony regulamin zostaje udostępniony na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
 8. O zmianie regulaminu Sklep poinformuje poprzez komunikat na stronie Sklepu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 9. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Klientowi powiadomienia o zmianie regulaminu.
 10. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą regulaminu.